Make your own free website on Tripod.com


מים

חלק גדול מן המים במשק בית ממוצע משמש להדחת האסלות – לכן חובה להשתמש במיכלי הדחה חסכוניים. בנוסף לכך  משתנות  הן הרבה יותר חסכוניות מאסלות רגילות, וראוי לחשוב על השימוש בהן בבתי מגורים. קיימות גם משתנות ללא מים, מאושרות לשימוש.

כל המים המשמשים להדחת הפרשות ופסולת הם מי-שופכין, ומסיבות היגייניות אין אפשרות למחזר אותם ברמה הביתית. המים הניתנים למיחזור הם מי-דלוחין – יתרת צריכת המים הביתית למעט אלו שמוצאם בכיור המטבח. אלו נקראים מים אפורים.

מים אפורים ממוחזרים בעיקר להשקיית צמחים ולשימוש במיכלי הדחה. במדינת ישראל החקיקה הקיימת איננה מאפשרת מיחזור מים אפורים, ובעניין זה עלינו להמתין. בקפריסין החוק מאפשר זאת ואף מעודד זאת על ידי סובסידיות. בירדן נעשתה התקדמות רבה בנידון, ובכוונת הממלכה לאמץ את החקיקה של מדינת אריזונה. באריזונה נעשה שימוש רחב במיחזור מים אפורים.

 

ברישום משמאל מוצגת דוגמה ירדנית (חלק ממחקר מפורט) למיחזור מים אפורים בלתי מטופלים. ההשקיה נעשית על ידי צינור  מחורר מתחת לפני הקרקע, ובכך נמנע מגע בני אדם במים מחשש להימצאות מזהמים במים.  בדרך כלל מטפלים  במים אפורים על ידי סינון ו/או דיסאינפקציה.

 

 

 

 

 

הילד היפני שבתמונה מימין שוטף את ידיו בכיור אשר מי הניקוז שלו מצטברים במיכל ההדחה של האסלה.

הכיור ומיכל ההדחה בנויים כיחידה אחת.

ביפן חלה חובה על בנינים מעל גודל מסוים להתקין מערכות למיחזור מים אפורים.

 

 

 

 

 

 

 

לדף הבית


 © כל הזכויות שמורות לאבישי בן-אבא