Make your own free website on Tripod.com


משאבים, פסולת ומיחזור

בזמן בניתם, בנינים משתמשים בכמויות עצומות של משאבים, וכאן לא מדובר במשאבי אנרגיה. לאנושות יש בעיה הנובעת הן מהתכלותם של משאבים – כגון מתכות או מוצרי נפט (פלסטיק), או אפילו חול המשמש כתשתית לריצוף, והן מן ההשפעה שיש לכריית משאבים על הסביבה – מכרות, מחצבות, כריתת יערות.

עץ הוא חומר היכול להתחדש, אך הדבר כרוך במספר בעיות. שטחי יער טבעיים הם בין הנכסים החשובים ביותר לאיזון האקולוגי של כדור הארץ, ולכן יש להשתמש רק בעץ ממקורות מטופחים, המנוהלים בצורה הולמת כמו כל גידול חקלאי.

שיקול חשוב בכל שימוש במשאבים הוא רדיוס ההובלה מאחר ולתחבורה יש מחיר סביבתי גבוה מאד  – לכן על כל איזור גיאוגרפי להישען על משאביו שלו ולא על הובלת נפחים גדולים ממרחקים. זאת אחת הסיבות לכך שעץ איננו חומר בנין מתאים בארץ.

עם כל זאת, אין תחליף לעץ כחומר לריהוט ולתגמירי פנים. רצוי להעדיף חומרים שהתחדשותם מהירה ואינה מעיקה על הסביבה. במבוק הוא משאב המתחדש במשך כחמש שנים ומתאים לכל שימושי העץ כולל ריצוף פרקט, בעוד שעצים ממש מתחדשים תוך שלושים עד חמישים שנה. 

הסקה בעץ היא נכונה רק תוך שימוש בגזם מקומי, קרוב לאתר הגיזום, או בפסולת של תעשיית העץ. התרחבות השימוש בעצי הסקה באזורים פרבריים ועירוניים מעודדת כריתה בלתי חוקית וגורמת להגברת זיהום האוויר.

בנוסף למשאבים הנבלעים בבניה, מייצרת פעילות הבניה כמויות גדולות של פסולת. בניה מאורגנת היטב, מדויקת ומקצועית עשויה להביא להפחתה ניכרת בכמות הפסולת. את הפסולת הבלתי נמנעת יש להפריד למרכיבים אינרטיים (אבן, בטון, עפר) ומתכלים ולנהוג בהם בהתאם. במרכיבים האינרטיים ניתן להשתמש כחומר מילוי, תשתית לכבישים וכדומה – בכפוף לטיפול מקצועי ראוי.

 

סוגיה אחרת לגמרי היא השימוש בחומרי אריזה ובמצרכים מתכלים במשק הבית (נייר, חיתולים, עזרי ניקוי). האסטרטגיה המתבקשת כאן היא ראשית – הפחתה משמעותית של השימוש ומעבר לחלופות מתחדשות, ושנית, מיחזור מושכל של הפסולת הבלתי נמנעת.

בתכנון הבית יש להקצות מקום ראוי לצבירת פסולת למיחזור. חלק מן המיחזור יכול להיעשות במסגרת משק הבית עצמו, במיוחד ייצור קומפוסט מפסולת רקבובית. סוג אחר של מיחזור הוא העברת פריטים לא רצויים לשימושם של אחרים, בדרך של תרומה, חליפין או מכירה.   

 

 

 

 

 

  

לדף הבית

 

 

 

© כל הזכויות שמורות לאבישי בן-אבא