Make your own free website on Tripod.com

תאים פוטו-וולטאים הופכים אנרגיה סולארית לחשמל באמצעות טכנולוגיה של מוליכים למחצה. הם מצטיינים באמינות, אורך חיים ואחזקה נמוכה. ניתן לשלב אותם ביעילות בבנינים – במינימום של הפרעה ויזואלית. מערכות פוטו-וולטאיות יכולות להחליף בקלות ובמחיר תחרותי מתקנים שאינם מחוברים לרשת (standalone), אשר נזקקו בעבר לגנרטור.

בנוסף לכך הן יכולות לספק צרכים ביתיים רגילים, עם או בלי שילוב באספקת חשמל מהרשת. במקרה של שילוב  ברשת מאפשר החוק למכור את העודפים לרשת החשמל באמצעות מונה דו-כיווני, אם כי בקשיים מעשיים מסוימים.                    

מחירם הוא היום יקר, אך הוא צפוי לרדת עם התרחבות השימוש והתגברות הייצור בסין.